Kryteria dostępności programu


W oficjalnym harmonogramie ARiMR nabór wniosków w programie jest przewidziany na styczeń 2022

Warunki przyznawania pomocy w ramach programu Premia na działalność pozarolniczą PROW 2014-2020

  • Jesteś rolnikiem, małżonkiem lub domownikiem rolnika, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. (w KRUS w wielu przypadkach można ubezpieczyć się wstecz);
  • Użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa znajdują się w gminie wiejskiej, ewentualnie miejsko-wiejskiej lub miejskiej jeżeli liczba mieszkańców miejscowości nie przekracza 5000;
  • Nie prowadziłeś działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata.
  • Nie otrzymałeś pomocy z następujących programów:

a) Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020

b) Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020

Możesz również skorzystać z Premii jeżeli:

  • Jesteś beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy wami
  • prowadzisz firmę i jesteś na tzw. podwójnym KRUSie

Kim jest domownik?

  • ukończył 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,

Jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu.